Bladsmörjning

Luja har utvecklat ett smörjsystem till bandsågar som med minimal förbrukning av olja ger stor driftsäkerhet och får dina maskiner att prestera mer.

Oljedosering

Den rätta sammansättningen är avgörande

Lujas bladsmörjsystem får beröm från kunder och andra aktörer i branschen för funktionalitet, driftsäkerhet och förmågan att hålla hjul och blad rena och smorda.

Korrekt smörjning minskar friktionen mellan de olika delarna i maskinen och förhindrar beläggningar på hjulen.

Vinsten är fler skurna m³ virke, mindre slitage, färre rebomberingar av hjulen samt mindre verktygsförbrukning.

Luja Bladsmörjning

Ditt val

För att få den mest stabila oljedoseringen kan ditt företag använda Lujas automatiska eller manuella oljedos-eringsanläggning. Kombinerat med Luja Bio-Oil och våra smörj-/skrapsystem ger det den bästa smörjningen av bandsågar som finns på marknaden.

Automatisk oljedoseringsanläggning

Lujas automatiska oljedoseringsanläggning har en mycket hög driftsäkerhet samt en logisk styrning och en simpel konstruktion som gör det lätt att använda. Det består av en startmodul och en sågmodul.

Så här fungerar det

Under daglig drift behöver du bara starta sågarna och eventuellt justera oljemängden allt efter vad som ska skäras. Beroende på uppsättningen vid startmodulen ska man byta antingen tunna eller IBC-behållare när startmodulen indikerar att den är tom.

Startmodulen består av en pump som automatiskt pumpar upp oljan till smörjenheterna vid sågen. Det finns övervakning på oljeförsörjningen så att anläggningen själv felindikerar när oljan tar slut om luftförsörjningen sviktar eller det är läckage på anläggningen.

Sågmodulen fungerar bl.a. via en cykelkontroll som ser till att rätt mängd olja pumpas ut till alla smörjställen. Systemet är hopkopplat med drivmotorn så att systemet bara smörjer när den är i drift. Modulen felindikerar om cykeln inte genomförs som programmerat eller smörjningen uteblir.

Alla larm sker via en blixtlampa, placerad ovanpå varje modul, som operatören tydligt kan se. Det gör det enkelt att lokalisera eventuella fel.
Det betyder att du i praktiken bara ska koncentrera dig på systemet när det indikerar att det fattas olja. Tidsbesparande och driftsäkert!

Manuell oljedoseringsanläggning

Den manuella oljedoseringsanläggningen är ett alternativ till den auto¬matiska anläggningen som vi rekommenderar till hyvlerier där man arbetar med torrt trä i en ren miljö. Oljan hälls i en behållare varifrån man via doseringsventiler kan justera oljemängden till varje smörjställe.

Det är en välkänd och genomtestad metod, men den är inte så driftsäker som den automatiska anläggningen.

Smörj-/skrapsystem

Våra filosofi för att utveckla systemet är, att korrekt smörjning minskar friktionen mellan de olika delarna i maskinen och förhindrar beläggningar, vilket ger snabbare matning och förlängd driftstid för sågbladet. Denna lösning har under flera år blivit allt mer erkänd både bland kunderna och bland andra aktörer i branschen.

Med Lujas smörj-/skrapsystem får du:

 • Färre driftstopp och stabilare produktion.
 • Minskad förbrukning av sågblad.
 • Rena hjul och sågblad.
 • Bättre smörjning.
 • Färre utbyten av maskindelar.
 • Minskat buller.
 • Mer stabila och hållbara maskiner.
Luja Bladsmörjning

Annorlunda än andra system

Lujas smörj-/skrapsystem skiljer sig från andra system på väsentliga områden, t.ex:

 • Mindre förbrukning av olja jämfört med andra smörjsystem på marknaden.
 • Sågbladets retursida smörjs på både inner- och yttersida.
 • Filtkuddarna har en större tryckyta som fördelar oljan bättre.
 • Blad och hjul är renare, även med en minimal förbrukning av olja.
 • Sågbladen ligger lugnare och stabilare på hjulet under produktionen.
 • Alla delar är synliga vilket ger snabb överblick och gör underhåll och rengöring enklare.

Tillsammans ger det ökad produktivitet till ditt företag.

Kontakta Luja A/S

Vill du ha ytterligare upplysningar om vad vårt bladsmörjsystem kan göra för din produktion är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion på +45 63 32 00 11.

Download produktdatablad